Jesteś tutaj:

O nas

O nas

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Konkret Ceramics Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie

Zarząd spółki Konkret Ceramics S.A. z siedzibą w Opocznie, ul. Towarowa 12, 26-300 Opoczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000881467, o kapitale zakładowym 100.000 zł (dalej zwana „Spółką”), na podstawie art. 402 § 3 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h. i art. 395 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:


I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na 27 czerwca 2023 roku (wtorek), na godz. 15.00, w siedzibie Spółki w Opocznie, ul. Towarowa 12, 26-300 Opoczno z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

 4. Przyjęcie porządku obrad,

 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

5.1 Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 r.:

 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,

 2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,

5.2. Sprawozdania Zarządu z bieżącej działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., oraz za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,

  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,

  3. udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,

  4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,

 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B, tj. 200.000,- (dwieście tysięcy) akcji imiennych o numerach referencyjnych od B100001 do B3000000 w cenie nominalnej 1 zł (jeden złoty 00/100) za jedną akcję, w drodze subskrypcji prywatnej, z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki,

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu dokonania zmian we władzach spółki tj. zmiany członków Rady Nadzorczej,

 4. Zamknięcie obrad.


II. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z art. 406 §1 k.s.h, w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 §1 k.s.h., lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Konkret Ceramics S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przy Towarowej 12, 26-300 Opoczno, w godzinach od 10:00 do 15:00. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.


III. Prawo akcjonariusza do żądania do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Towarowa 12, 26-300 Opoczno lub w formie elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: kontakt@konkretceramics.com.

 2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.


IV. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. 

 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

 3. Akcjonariusz najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem Walnego Zgromadzenia powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@konkretceramics.com.


V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 


VI. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 


VII. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystania środków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


VIII. Udostępnienie dokumentacji 

Z pełnym tekstem dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz z projektami uchwał dotyczącymi spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może zapoznać się w siedzibie Spółki: ul. Towarowa 12, 26-300 Opoczno.


IX. Strona internetowa 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://konkretceramics.pl/


Na podstawie art. 402 §2 k.s.h informujemy, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki Konkret Ceramics S.A. polegają na:


Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu:


§ 8

1. Kapitał akcyjny spółki wynosi 100.000,- (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.”


Proponowane brzmienie §8 ust. 1 Statutu:


§ 8

1. Kapitał akcyjny spółki wynosi 300.000,- (trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, w tym:

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).”